ಕವನ

ಕವಿತೆ ಓದಿ: ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ

ವೆನ್ನಲ ಕೃಷ್ಣ


ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ
ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನೇ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ
ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟು ನಡೆ
ದಾರಿ ತಾನೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ತಾಮಸಿಕ ಗೊಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ
ರಾಜಸಿಕ ಬಯಲಿಂದ ಹೊರಬಂದು
ಸಾತ್ವಿಕ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊ
ಸುರಾಜ್ಯ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನಿನ್ನದಾಗುವುದು

ಇಬ್ಬಗೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಿಡು
ಅತಂತ್ರನಾಗದೆ ಅಧೀರನಾಗದೆ
ಒಮ್ಮನದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕು ನಿನ್ನ
ದಾರಿ ನಿನಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದು

ಗೆಲುವನ್ನು ತಲೆಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಸೋಲನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಸಮರಸ ಭಾವದಿ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗು
ಸಾಧನೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವುದು. ||

Comment here