ಭಾನುವಾರದ ಕವಿತೆ

ಭಾನುವಾರದ ಕವಿತೆ :ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯ ಸಾಸಿವೆ

ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜನಿ

ಕಿಸಾ ಗೌತಮಿಗೆ
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿಲ್ಲದ
ಮನೆಯ ಸಾಸಿವೆ….

ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ
ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ….

ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲದ ರಸ್ತೆ. …
ಊರು?

ಊರು ನಿಂದಾದ ಮೇಲೆ
ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲಿಂದ?

ನರಳುತ ಜನ
ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸುತ

ಸಾವಿಲ್ಲದೆ ನೂರು ವರುಷ?
ಕನಸು…

ಸಾವಿಲ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸಾವಿಲ್ಲದ ದಿನ ಕಾಯ್ದು

ಅವರ ಸಾವು…
ನೋವು
ನನ್ನದೇ…

ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ
ಹತಾಷೆ

ಸಾವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯೆ?
ಅಂತಿಮವೆ?

ಆದರೂ ಸಿಗಲಿ

ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲದ
ಮನೆಯ ಸಾಸಿವೆ

ಏಳಿಸಲಿ ಸತ್ತ
ಮಗನನ್ನ

ನೀನಾದರೋ…
ಬುದ್ಧ

ನಾನು … ಬರೀ
ಅಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ ಮಗಳು …..

ಕೋವಿಡ್ ಎದುರು ಬುದ್ಧನಾಗಲೀ
ಹೇಗೇ?….

Comment here