ಕವನ

ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ನೀಲಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಏಳನೇಯ ದಿನ ಮಾತಾ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಸಾರುವ ಕವಿತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನೀಲಿಯ ಜಗತ್ತು ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಜತೆ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಡಾ. ರಜನಿ ಅವರ ಈ ಕವಿತೆ ಸಾರುತ್ತದೆ.

ನೀಲಿ
******
ಅಗಾಧ
ಆಕಾಶ ..
ಸಮುದ್ರಶಾಂತತೆ
ಅಚಲತೆಗೆ
ನೀಲಿಆಳ
ಅಗಲ
ನಿಲುಕದ್ದುಒಳಗೆ
ಅನಂತಾನಂತ
ಜೀವಿಗಳುನೀಲಾಕಾಶ ಸ್ಥಿರವೆ?
ಒಳಗೆ
ಸದಾ ಚಲನೆಕ್ರೂರತೆ
ಸಾವು ,ನಗ್ನತೆ
ನೀಲಿವಿಷ ನುಂಗಿದ
ನೀಲ
ಕಂಠನೀಲ
ಮೇಘ
ಶ್ಯಾಮಅರ್ಥವಾಗದ್ದು
ಅಮಿತವಾದದ್ದು
ನೀಲಿಮಧುರವಾದದ್ದು
ಘೋರವಾದರೆ..
ನೀಲಿಮುಕ್ತಿ
ನೀಡುವವನು
ನೀಲಿವಿಷ ನುಂಗಿ
ಉಳಿಸುವವನು
ನೀಲಿನೀಗುವುದು
ನಿಲುಕದ್ದು…
ನೀಲಿ …ಡಾII ರಜನ

Comment here