ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ

ಬುಗುರಿ

ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಧನಂಜಯ


ಬುಗುರಿ ತಲೆ
ಗಿರಗಿರ ತಿರುಗಿ,
ತಿರು ತಿರುಗಿ!

ತಿಪ್ಪರಲಾಗ.
ತಿರುಗುವ ತಲೆಗೆ,
ಇಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು.

ತಿಕ್ಕಲು ತಲೆ
ಮೂಲ ತಿರುಗಣಿಯ
ಮರೆಮಾಚಿದೆ.

ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ
ಚಡಪದಿಸುತಿದೆ
ನಿಲ್ಲಲಾಗದೆ.

ತಿರುಕ ತಲೆ
ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ
ಲೊಬದತ್ತಲೇ

ರಾಗ ದ್ವೇಷದ
ರೋಗ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದೆ
ಏನೋ ಕೇಡಿಗೆ

ತರೇಹಾವರಿ
ಬಣ್ಣಗಳು ಕಣ್ ಕಟ್ಟಿ
ಮಂಡೆ ಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಭ್ರಮೆಯೋ
ಭ್ರಮಣೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಕೆಟ್ಟ ತಲೆಗೆ

ಪಾದವಿಲ್ಲದೆ
ಚಲಿಸುತಲಿರುವೆ
ಪಥ ವಿಲ್ಲದೆ

ನಿಲ್ಲಲಾಗದ
ಬದುಕಿಗೆ, ಚಲನೆ
ಇಲ್ಲ.ನೆಮ್ಮದಿ.

ಚಾಟಿ ಯಾರದೋ
ಚಲನೆಯೂ ಯಾರದೋ
ಬಾಳು ಎಲ್ಲಿಗೋ

ನಿಲ್ಲುವ ಆಸೆ
ನಿಂತ್ರೆ ಬೀಳುವ ಭಯ
ತಲೆ ಗಿರಕಿ

Comment here