ಜನಮನ

ಮದರಸದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಾವಗಡ ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಮಿಫ್ ತಾ ಹುಲ್ ಉಲುಂ ಮದರಸದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಪೀಜ್ ಪರೀದ್, ಯೂನುಸ್, ಷಾಕೀರ್, ಇದಾಯತ್, ನಿಸಾರ್ ಸಾಬ್, ಅಜ್ಜು, ಸದ್ದಾಂ, ರೋಷನ್, ಇಂತು, ಜಾಕೀರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Comment here