ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ

ಮೊಳಕೆಯಾಗದೇ ಮೊಳೆತು

ಡಾ.ರಜನಿ ಎಂ


ಮೊಳಕೆಯಾಗದೇ ಮೊಳೆತು

ಯಾರ ನೆನಪಿಸದ

ಮೊಳಕೆ

ಹೇಳಿ

ಕರೆಯಿತೇ ಬೆಳಕು

ಸುರಿಯಿತೆ ಹನಿ

ಬೀಗ ಹಾಕಿದರೂ ಪ್ರಸವ

ಉಬ್ಬಿದ ಬೀಜ

ಇಬ್ಭಾಗ

ಚಿಗುರೆಲೆ ಬಾಗಿ ಬಳುಕಿ

ತಬ್ಬಿ

ತುಕ್ಕಾಗಿ- ಮುಕ್ಕಾಗಿ

ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ

ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಜ

ಮೊಳೆಯಲೇ ಬೇಕು

ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದೇ

Comment here