ಭಾನುವಾರದ ಕವಿತೆ

ವಾಯು ಭಾರ ಕುಸಿತ

ಈ ಮಳೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಗೂ
ಎಂತಹುದೋ ನಂಟು.
ಒಮ್ಮೆ ಬಿರುಗಾಳಿ
ಒಮ್ಮೆ ಮುನಿಸು
ಈ ಚಳಿ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಸಮೀಕರಿಸಿದ ಕವನ
ಡಾII ರಜನಿ ಅವರಿಂದ


ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿ
ಗುದು ಗುದು ನಡುಕ..
ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ
ಪಚ ಪಚ ಕೆಸರು

ಎಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ
ರಗ್ಗು ಸ್ಟೆಟರ್ ಗಳು
ಹೊರಕ್ಕೆ…

ಬಯಲು ಸೀಮೆ
ಮಲೆನಾಡು
ಆದ ಹಾಗೆ…

ಅಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ
ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ…
ಸುಂಟರಗಾಳಿ…

ಒಮ್ಮೆ ಬಿರುಗಾಳಿ
ಒಮ್ಮೆ
ಮಂದಾನಿಲ …

ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಡದೆ
ಬಿಟ್ಟು….
ಬಾರದೆ

ಬೇಕೆಂದಾಗ
ಬಾರದೆ ….
ಬೇಡೆಂದಾಗ
ಬಂದು…

ಸುಂಟರಗಾಳಿ
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ನಾಶ…

ಬರಬಾರದೆ
ತಂಗಾಳಿಯಾಗಿ
ಬಾ…
ಎಂದಾಗ

ಜೊತೆಗೆ
ತುಂತುರು
ತಂದು …

ಡಾ II ರಜನಿ

Comment here