ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ

ನವರಾತ್ರಿಯ 8ನೇ ದಿನ ಮಹಾ ಗೌರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಹಾಗೌರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಹಾಸ

Read More

ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ನೀಲಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಏಳನೇಯ ದಿನ ಮಾತಾ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಸಾರುವ ಕವಿತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನೀಲಿಯ ಜಗತ್ತು ಜೀವ ಜಗತ್ತ

Read More