ನವರಾತ್ರಿಯ ಕವನ :ನೇರಳೆ

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ ದಶಮಿ. ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ವಿಜಯ ದಶಮಿ. ಇಂದು ಮಾತಾ ಸಿದ್ದಿ ಧಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆ. ನೇರಳೆ ರಂಗನ್ನು

Read More