ಚಿತ್ರ-ಚಿತ್ತ: ರಜನಿ ಕವನಗಳು

ಡಾII ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಡಾII ರಜನಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಹೆಚ್ .ಎಲ್ . ಕೇಶವ ಮೂರ್

Read More