ಕನ್ನಡ ಹಾ ಸವಿಗನ್ನಡ

ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ…ಎದುರು ಇರುವವರುಯಾವುದೇಭಾಷಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ ….. ಬರಬಹುದು ನಿಮಗೆಅವರ ಭಾಷೆ…ಆದರೂ ಮಾತಾಡಿಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರ

Read More