ಹೃದಯ ಹೃದಯ

ಡಾ.ರಜನಿ *****"""""""***** ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದೆಯಾ? ಅಪ್ಪು.🙏🙏 ದೇಹ ದಂಡಿಸಲೂ🏋️🤸 ರೀತಿ🧘 ನೀತಿ ಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿದೆಯಾ? ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಿ👀 ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾದೆಯಾ?

Read More