ಯುಗಾದಿಯ ಕವನ :ಒಬ್ಬಟ್ಟು

ರಜನಿ ಎಂ ಸಿಹಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕುಹೆಚ್ಚೂ ಆಗಬಾರದುಕಡಿಮೆ ಎನಿಸಬಾರದು. ಹೂರಣ ಅತೀನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಬಾರದು.ಕಣಕ ತೆಳ್ಳಗೆ…ಹರಿಷಿನ ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿರುಚಿ ತಿಂದರೆಮತ್ತ

Read More