ಕವನ

ದಿಪಾವಳಿಯ ಕವಿತೆ : ಬೆಳಕು

ಡಾ ರಜನಿ ಎಂ


ಬೆಳಕಲ್ಲಿ
ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ
ಕತ್ತಲೆ ಬರೀ ಕಪ್ಪು.

ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು
ಹಂಚಲಾಗದು..

ಬೆಳಕಲ್ಲಿ
ನಿಜ
ಸ್ವರೂಪ.

ಬೆಳಕನ್ನು
ಬಿತ್ತಬಹುದು.

ಬೆಳಕಿದ್ದರೆ
ಜೀವ.

ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವಯಂ
ಸಂವಾದ.

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ
ಸುಳ್ಳು
ಭಾವ.

ಬೆಳಕು
ಕಾವು.

Comment here