ಕವನ

ಅಪ್ಪು


ಸಣ್ಣವರು
ದೊಡ್ಡವರು..
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಪ್ಪಿ …

ವಿನಯವನ್ನೇ
ಕಾಳಜಿಯನ್ನೇ
ಅಪ್ಪಿ

ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೂ
ಅಷ್ಟು
ಸರಳ ಹೇಗೆ?

ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ
ತಕ್ಕ ಮಗ

ಕನ್ನಡದ
ಕುವರ

ಎಲ್ಲೂ ಕಪ್ಪು
ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ
ಕಸ್ತೂರಿ.

ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ
ಸಂಸ್ಕಾರ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ
ಇದ್ದಾನೆ
ನಿನ್ನ ಹರಿ

ನರ ನರಗಳಲ್ಲಿ
ರೋಮಾಂಚನ..

ಅಷ್ಟು ಸ್ನಿಗ್ಧ
ನಗು

ಅಪ್ಪು…
ಆ ಹರಿ ಯನ್ನು
ಸೇರಿದೆಯಾ?
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ?

ಡಾII ರಜನಿ

Comment here