ಕವನ

ಗುಬ್ಬಿ

ಡಾ.ರಜನಿ ಎಂ


ಗುಬ್ಬಿ

ಕಡ್ಡಿ ಪಡ್ಡಿ
ಹೆಕ್ಕಿ
ನೇದ ಗೂಡು

ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು
ಕಟ್ಟಿದರೆ …ಮುಂಗಾರು
ನೋಡೂ

ಗಂಡು ಹೆಕ್ಕಿದ ಕಡ್ಡಿ
ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣೆದ
ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು

ತೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ರೆ೦ಬೆಗಳಲ್ಲಿ
ನೇತಾಡಿ

ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ
ಎದೆಯುಬ್ಬಿಸಿ
ಗಂಡು ನಲಿದು
ಒಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು

ಕತ್ತು ಒನೆದು
ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ
ನೋಡಿ
ಗುಬ್ಬಿ ಸ್ನಾನ

ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ
ಹೆಜ್ಜೆ ಇಕ್ಕಿ
ಕಾಳು ಹೆಕ್ಕಿ
ಹಾರಿ ಪುರ್ರನೆ

ಹುಳ ಹಿಡಿದು ತಂದು
ತುರುಕಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಲ್ಲಿ

ಎಬ್ಬಿಸಿ ಒಕ್ಕಲು
ಕಾಣದಾಗಿದೆ ಗುಬ್ಬಿ
ಬರೇ ಕಥೆಯ ಗುಬ್ಬಿ
ಉಳಿದು

ಕಾಗಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಕ್ಕ
ಬನ್ರೇ
ಕಣಕ್ಕೆ
ಕಾಳು
ಹೆಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಲರ್
ಟ್ಯೂನ್
ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್


ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಡಾ.ರಜನಿ ಅವರ ಕವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಳ್ಳಿಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಗುಬ್ಬಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮಾತೇ ಬಾರದಂತೆ ತಡವರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಗುಬ್ಬಿಯಿಂದಾಗಿ ಚೀಂವ್ ಗುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನೆನಪುಗಳ ಗುಬ್ಬಿಗಾಗಿ ಈ ಕವನ.

Comment here