ಕೋರಾದ ಅಂಕಿತಾ ಪ್ತಶ್ನೆಗೆ ದಂಗು ಬಡಿದರು…

ಕೋರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾತಿಯು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾತಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕಿತ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್

Read More