ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನ್

Publicstory. in ತುಮಕೂರು: ಸಂವಿಧಾನ ಸಿನಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ತುಮಕೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಚಿತ

Read More