ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾದ ಕಡತಗಳು-ಡಿಎಫ್ಓಗೆ ಶಾಸಕ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಕ್ಲಾಸ್

ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರು-ನಗರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡಿ.ಎಫ್.ಓ ಕಚೇರಿಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಡತಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಶಾಸಕ ಗೌರಿಶಂಕರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರ

Read More