ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು: ನ್ಯಾಯಾದೀಶ ಸಂಗ್ರೇಶಿ

ಸೂಫಿಯಾ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಎಸ್.ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು Publicstory Tumkuru:: ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜ

Read More