ಕವನ: ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಹೇಳಲಾರೆ

ಡಾ.ಗಿರಿಜಾ ನೋವು ತುಂಬಿದ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಆಸೆ ಬತ್ತಿಹೋಗಿ ಆಗಸದಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಮಲಗಿಹ ಅವಳ ವೇದನೆ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಹೇಳಲಾರೆ..... ಮೈ ಮನಸ್ಸಿಗಾದ ಗಾಯ ತ್ರಾಣವಿಲ್ಲದ ಜೀವ ಬದುಕಲ

Read More