ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ನೆನಪು: ಶಂಕರಯ್ಯ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕವಿಯ ಚಿತ್ರಣ…

Public story ಸಿರಾ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಶೆಯಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಲೋಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ.ಸಿದ್ದ

Read More

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ: ಕವಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಬದುಕು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ

ತೇಜಾವತಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಮಿಂಚಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ..... ನಾನು ಸತ್ತರೆ ನೀವು ಅಳುವಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂಗು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸದು ನನ್ನ ನೋವಿಗೆ ಈಗಲೇ ಮರುಗಲಾಗದೇ... ನನ್ನ ನಿರ್ಗಮನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿ

Read More