ವಾರದ ಪುಸ್ತಕ: ಶೌಚಾಲಯ ತಪಸ್ವಿ- ಪರಾಕುಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಹರಿವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಹೊನಲು

-ಗೋವಿಂದರಾಜು ಎಂ ಕಲ್ಲೂರು ಅವರು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಕಥೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರು. ಈರಪ್ಪ ಎಂ ಕಂಬಳಿ ಅವರ ’ಶೌಚಾಲಯ ತಪಸ್ವಿ ಮತ್ತ

Read More