ರೈತರು ಮತ್ತು ಆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ

ರಘುನಂದನ್ ಎ.ಎಸ್. ಒಮ್ಮೆ, ಭಗವಾನ್ ಇಂದ್ರನು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡನು, 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ

Read More