ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ನಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷಪಾತ: ಬಿಜೆಪಿ, ಸಿಪಿಎಂ ತಿಕ್ಕಾಟ

publicstory. in Tumkuru:: ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಮಾ೯ಣ ಕಾಮಿ೯ಕರು ಹಾಗು ಇತರೆ ಅಸಂಘಟಿತರಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು

Read More