ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕೆಣಕಿದ ಗೂಗಲ್

Ugliest language In India ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡವೆಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ. ಭಾಷಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ ಗೂ

Read More