ಸ್ಥಳೀಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಸಿಗಲಿ: ಕಾರದ ಮಠದ ಶ್ರೀ

Public story ಬೆಳ್ಳಾವಿ: ಸ್ಥಳೀಯತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರದ ಮಠದ ಕಾರದ ವೀರಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಪತ್ತ

Read More