ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರೆದ ಕನ್ನಡದ ಪೋರ!

ತುಮಕೂರು; ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಮದುವೆ‌ ಆಮಂತ್ರಣದ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಪರಿಸರ, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡದ ಚಿತ್ರ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೂ ಪ

Read More