ತುಮಕೂರು‌ ವಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಅಪರೂಪದ ಗುರುವರ್ಯ

ತುಮಕೂರು ವಿ.ವಿ.ಯ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಉದ್ಯೋಗದ ಚೀಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿ

Read More