ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಶಕ್ತಿ: ಬೋರೇಗೌಡ

Publicstory ತುಮಕೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ‌ ಸಹಕಾರಿ‌ ಸಂಘಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರೆ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತ

Read More