ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಡಿ‌ಎಂಸಿಯ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇದು

Publicstory. in ಶಿರಾ: ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ, ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯ

Read More