ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್

ಉಜ್ಜಜ್ಜಿ ರಾಜಣ್ಣ ತಿಪಟೂರು: ಆಪ್ ತೋಳಿನ ಅಂಗಿ, ಮಾಸಲುಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಟು, ಕಪ್ಪುಬಿಳುಪಾದ ಗಡ್ಡ. ಮುಖ ನೀರು ಕಂಡಿತ್ತೋ ಕಂಡಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬಂತಹ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಮುಖ ಭಾವ. ಆಗ ತಾನೆ ಎದ

Read More