ಹಳೆಗನ್ನಡ ಓದು ಬೆಳೆಯಲಿ

ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಓದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳಗನ್ನಡ ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.

Read More