ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಸುವಾಗ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವು

ವಿ‍ಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತಿರೂಪಿಣಿ ದೇವಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವವರು, ಇಲ್ಲ ಅಚರಿಸದೇ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರ, ಶ್ಲೋಕಗ

Read More