ಚಳಿಗಾಲದ ಚುಟುಕು

ಗುದು ಗುಡುವ ಚಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರಾ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಉರಿಗಾಳಂತ ಚುಟುಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾII ರಜನಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಚುಟುಕು ***************** 1. ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಕಾವು ನಿ

Read More