ಜನಮನ

ತಂದೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಮಹೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ವಕೀಲರು


* ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೇವೆ.‌ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ.‌ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆಸ್ತಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೀರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಭಾಗ ಕೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಉತ್ತರ: ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಊರ್ಜಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಸಮಾನಾದ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗು ಸಮಾಭಾಗ ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ನಿಮ್ಮ‌ ತಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಲ್ ಗೆ ನೀವು ಬಾಧಸ್ತ್ಯರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ  ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದರಿಂದ ಮೊಟಕುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.


ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂ  9844817737 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಬಹುದು.

Comment here