‘ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗ, ಮಾತಂಗಿ ಕುಲಕಥನದ ಚಿಂತನೆ ನಮಗಿಂತೂ ಹತ್ತು ಮಾರು ಮುಂದಿವೆ’

ತುಮಕೂರು: ಯುವಪೀಳಿಗೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮಗಿಂತ ಹತ್ತು ಮಾರು ಮುಂದಿವೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬರಹಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಓದು ನಿಂತಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ದಾಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾ

Read More