ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ಹಳದಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನ ಹಸಿರು ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಜೀವ ಸೆಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕವನದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಜನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಡು ಭಾಷೆ ಸ

Read More

ಅಮ್ಮನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ

ಡಾII ರಜನಿ ಎಂ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಿಳಿ ಹಳದಿಇರಬೇಕು … ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಹಸಿಯೂಇರಬಾರದೂಸೀಯಲೂ ಬಾರದು ತಿಂದರೆ ಬಾಯಿಗೆಹುಳಿ ಹೊಡೆಯಬಾರದು ತಿಂದಾದ ಮೇಲೆಕಾರದ ತೇಗು ಬ

Read More