ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ಊದಾ ಬಣ್ಣ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರಘಟ್ಟಾ ದೇವಿಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಘಟ್ಟಾ ದೇವಿಯು ಕಂದು‌ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ದೇವತೆ. ಊದಾ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರತೀಕವೇ ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳು. ಶ

Read More