ಹೈಕುಗಳು

ಜ್ವರ ಅದು ಹಾಗೆ ಬರಬಾರದುಬಂದರೆ ಕೆಂಡದಂತೆಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು… ಸಣ್ಣಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದಂತೆ ಇರಬಾರದುಅಂಗಾಲು ಹಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಂತೆ….ಅಮ್ಮ ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿಹಣೆ

Read More