ಅಪ್ಪು

ಸಣ್ಣವರುದೊಡ್ಡವರು..ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಪ್ಪಿ … ವಿನಯವನ್ನೇಕಾಳಜಿಯನ್ನೇಅಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೂಅಷ್ಟುಸರಳ ಹೇಗೆ? ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆತಕ್ಕ ಮಗ ಕನ್ನಡದಕುವರ ಎಲ್ಲೂ ಕಪ್ಪು

Read More