ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅಹಿಂಸೆ ಮುಖಾಂತರವೂ ಸೋಲಿಸಬಹುದು : ಎಜಿಎಂ ರವಿ

Public story ತುಮಕೂರು : ರಕ್ತಕ್ರಾಂತಿಯಾಗದೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅಹಿಂಸೆ ಮುಖಾಂತರವೂ ಸೋಲಿಸ ಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು

Read More

ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೇನು?

Publicstory ತುಮಕೂರು: ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲೆ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಡಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಫಿಯಾ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ

Read More