ಅಪರಿಚಿತ ಮೃತ ದೇಹ ಪತ್ತೆ

ಪಾವಗಡ : ವೈ ಎನ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವೈಎನ್ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯೆಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮೃತದೇಹ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯ

Read More