ಮತ್ತೆ ಬಂದ ವಸಂತ

ಬೋಳಾದಮರಗಳಿಗೆಹೂವಿನ ಹೊದಿಕೆ. ಒಣಗಿ ಅದುರಿಉದುರಿದಎಲೆಗಳ ಹಾಸಿಗೆಗೊಬ್ಬರ…ಚಿಗುರಿದ ಗಟ್ಟಿಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳಿಗೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳೂಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು. ತೂರಿ

Read More