ಭಾನುವಾರದ ಕವಿತೆ:ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ

ಡಾ// ರಜನಿ ಎಂ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು.. ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಸೋನೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಂಗಾಳಿ.. ಮಳೆ ಹನಿ ..ಮುಖವ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡ ಬರುವ.... ಮುಖಗವಸು ಹರಿದು ಮೋರಿಯಲಿ..ಮಳೆ ನೀರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೊ

Read More