ಭಾನುವಾರದ ಕವಿತೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ

ಡಾ. ರಜನಿ ಅವರ ಈ ಕವನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸೆಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸರಳ ಕವನದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಒಳ ಹೊಕ್ಕರೆ ಬದುಕು ಏನ್ನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ

Read More