ಹೃದಯ

ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲ್ಲಿ ಇಡ

Read More