ನೀಲಗಿರಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯೇ ಬಂದ್

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತರಾಜು ಎಂಜಿ ತುಮಕೂರು: ಹೌದು. ನೀಲಗಿರಿ ಎಂಬುದು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೀರುವ ಬಕಾಸುರ ಮರವಾಗಿದೆ. ಈ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ನೀರಿನಾಂಶವಿದ್

Read More

ತುಮಕೂರಿನ ಹಾವುಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಶೇಷ ವರದಿ; ಕೆ.ಈ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಾವುಕೊಂಡ, ಜೇನುಗಿರಿ, ಕತ್ತು, ಕರಟಗಿರಿ, ಟುಮುಕಿವಾದ್ಯ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಕುಣಿಕಲ್ಲು, ತುರು, ವ್ಯಕ್ತಿ, ತ್ರಿಪಟ್ಟದಕಲ್ಲೂರು ಇಂಥ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದ

Read More