ಓದಲೇಬೇಕಾದ‌ ಕವಿತೆಗಳು: ಬುದ್ಧ

ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬುದ್ಧ... ಬುದ್ಧನಿಗೂ ಬುದ್ಧನಾಗುವ ಆಸೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧನಾಗುವ ಎಂದು ಎಣಿಸಿ ದೊಡನೆ ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವ ಆಸೆ. ಕಣ್ಣು ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಥ

Read More

ಬುದ್ದನಾಗುವ ಆಸೆ

ಕಣ್ಣು ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿದಅಥವಾಅರ್ಧ ತೆರೆದ?ಹೊರಗೂಒಳಗೂದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟುಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಅಂತರಾತ್ಮವಬಗೆದುಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆದುಅರ್ಧ ನಿಮಿಲಿತಕಣ್ಣುಗಳುತೆರೆಸಲಿನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು. ಬುದ

Read More

ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಏನಿದು ಆರನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ?

ಪುಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಜೋಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವವಿರುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿ,ಪಕ್ಷಿ, ಕ್ರಿಮಿ,ಕೀಟ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಆರನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಥವಾ 'ಅಂತರಾತ್ಮ' ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಅಂತರಾತ್ಮ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ "ಮನಸಾಕ್ಷ

Read More

ತಾಯಂದಿರ ದಿನ

ಅಮ್ಮಂದಿರು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದಬದುಕಿನಿಂದ. ಅವರ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದಿಂದ,ತಿನ್ನಿಸಿದ ಕೈ ತುತ್ತಿನಿಂದ, ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ,ಕಕ್ಕುಲತೆ ಇಂದ. ಯಾಂ

Read More

ತಾಯಂದಿರ ದಿನ: ಭಾವುಕ‌ ಕವನಗಳು

ಅಮ್ಮಂದಿರು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದ ಬದುಕಿನಿಂದ. ಅವರ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದಿಂದ, ತಿನ್ನಿಸಿದ ಕೈ ತುತ್ತಿನಿಂದ, ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ, ಕಕ್ಕುಲತೆ ಇಂದ.

Read More

ಬೇಕೇ?

ಶಶಿಕುಮಾರ ವೈ ಬಿ ಬೇಕೇ ನಿನಗೆ ಸವಲತ್ತು? ಹೋಗಲಿ ನಿನ್ನತನ ಸತ್ತು,ಮರ್ಯಾದೆ ಮರೆತು,ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೊಳೆತು,ಅಭಿರುಚಿಯು ಹುಳಿತು! ಸಹಿಸೆನ್ನ ದೌಲತ್ತು,ಶುಚಿಯಿರಲಿ ಕ್ಲಾತು,ಮ

Read More

ಕವಿತೆ ಓದಿ: ಮುಳುಗಿದ ನೇಸರ

ಡಾ.‌ರಜನಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನುಸುಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ... ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬಸವಳಿದೆಯಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿರಮಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ಸೊಬಗ ಹೊತ್ತು ... ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ರೂಪ ತಾಳಿ ಬರುವೆ ನನ್ನ

Read More

ಕೊಳಲ ಕರೆ

ಡಾ.ರಜನಿ ಎಂ ನನಗಾಗಿನವಿಲು ಗರಿಮುಡಿದ ಚೆನ್ನಿಗ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳದೆನನಗೆ ಮಾತ್ರಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ನುಡಿಸುವೆಯಲ್ಲಾ.. ನಿನ್ನ ಕೊಳಲಿನಿಂದನನ್ನ ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕೆ? ನಿನ್ನಲ್

Read More

ಅಮ್ಮ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ

ಡಾ. ರಜನಿ ಎಂ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆಬಿಡಿಸುವಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರದಲ್ಲಿ.. ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಹೂರಣಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿ … ಎಂದುಹೇಳುವಾಗ. ನಾನು ಹಾಕುವಕ್ರೋಶಾ ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ.. ಹಸಿರು ಮಸಾ

Read More