ಜನಮನ

ಆ ಕಾಲ್೯ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಕ್ಸ್೯ ನೀಡೋಣ..?

K.N. ಉಮೇಶ್


ಆ ಪುಟ್ಟ
ದೇಶ ಕ್ಯೂಬಾ

ಈ ಪುಟ್ಟ
ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ

ಅಲ್ಲಿನ ಫಿಡೆಲ್
ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಣರಾಯಿ

ಆತ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ನಾಡಿಗೆ
ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನ ಕಳುಹಿಸಿದ

ಈತ ದೇವರ ನಾಡಿನ
ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮನ ಕಳುಹಿಸಿದ

ಇವರಿಬ್ಬರ ಹಿಂದಿನ ಅಚಲ ಶಕ್ತಿಯೇ
ಲಂಡನ್ನಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ
ಆ ಚಳಿಯಲಿ ಆ ಅಸಿವಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮಗು
ಸಾಯುವುದನ್ನು ಕಂಡ
ಆ ಗಡ್ಡದಾರಿ ಮಾಕ್ಸ್೯…

ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು
ತಮ್ಮ ಮಾಕ್ಸ್೯ ನೋಡಬೇಕಿದ್ದ
ಮಕ್ಕಳು ಕೊರೋನದಿಂದ
ಪರೀಕ್ಷೇನೆ ಬರೆಯದೇ
ಪಾಸಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ

ಕೊರೋನದಿಂದ ಬಾದಿತ ಜನಕ್ಕೆ
ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ನಾಡಿಗೆ
ದೇವರ ನಾಡಿಗೆ
ವಿಶ್ವಾಸದ ಸೆಲೆಯಾಗಿರುವ
ಫಿಡೆಲ್ ಪಿಣರಾಯಿ
ಹಿಂದಿನ ಆ ಕಾಲ್೯ಗೆ
ಎಷ್ಟು ಮಾಕ್ಸ್೯ ನೀಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಾಕ್ಸ್೯ ನೀಡೋಣ..?


ಲೇಖಕರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು

Comment here